Vilkår og betingelser

VERSJON 24. NOVEMBER 2022
1. INNLEDNING

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr. 556708-1699, et svensk aksjeselskap ('NordLEI') er en akkreditert Local Operating Unit (‘LOU’) i Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) og leverandør av LEI-tjenester til kunder (individuelt kalt 'Brukeren') i de jurisdiksjoner angitt på www.gleif.org og i jurisdiksjoner ikke dekket av NordLEIs LOU-akkreditering i form av partnerskap med utvalgte akkrediterte LOU-er ('Tjenestene'). Brukeren er den juridiske enheten som søker om en individuell LEI på dens vegne, for en tilknyttet enhet eller når denne representerer en annen enhet (f.eks. som en agent eller ved fullmakt). NordLEI er også akkreditert for registrering av investeringsfond i GLEIS i henhold til ROC Policy on Fund Relationships.

GLEIS overvåkes av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). LEI-er og referansedata for juridiske enheter blir offentlige opplysninger, som publiseres i Global LEI Index på www.gleif.org.

Disse Betingelser og vilkår gjelder for alle kontoer og LEI-er i NordLEI-portalen.

2. LEVERING AV TJENESTER

NordLEI tilbur tjenestene på NordLEIs nettsted www.nordlei.org, hvor brukeren oppretter en konto. Med kontoen kan brukeren registrere nye LEI-er og fornye eller overføre eksisterende LEI-er. For å bruke tjenestene må brukeren oppgi den juridiske enhetens referansedata ('E-RD') som er nødvendige for en LEI. I tillegg oppbevarer NordLEI brukerakkreditiver samt kontakt- og faktureringsdata i tilknytning til den direkte relasjonen til brukeren.

Ved å samtykke til de foreliggende vilkårene og betingelsene godtar brukeren behandling av eventuelle personopplysninger som angitt i NordLEIs personvernpolicy www.nordlei.org/privacy-policy ('personvernpolicyen'). Personvernpolicyen regulerer NordLEIs håndtering og bruk av personopplysninger samt beskytter brukerintegriteten under benyttelse av NordLEIs tjenester. For tjenester i jurisdiksjoner som ikke dekkes av NordLEIs LOU-akkreditering, vil alle personopplysninger håndteres av NordLEI på vegne av den partner-LOU som benyttes i den aktuelle jurisdiksjonen.

I tillegg til enkeltårsprodukter tilbyr NordLEI kjøp av flerårsfornyelse av LEI-er ('flerårsprodukter'). For alle pågående år i alle kjøpte flerårsprodukter vil NordLEI automatisk oppdatere LEI-en i henhold til eventuelle endringer som er gjort i de relevante lokale foretaksregistre.

Dersom enheten opphører å eksistere, går konkurs eller liknende, vil det ikke bli gitt noen refusjon, verken helt eller delvis.

3. LEI-ANVENDELIGHET OG VALIDERING

En enhets rett til å søke om og motta en LEI er bredt definert i anbefaling 8 i LOU-prinsippene, som kan ses på www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfellene vil selskapsgjennomgangen for en juridisk enhet som er registrert i et lokalt foretaksregister (eller tilsvarende), være ukomplisert og gjøre bruk av offentlige kilder. Imidlertid vil noen enheter ikke være anerkjent som en separat juridisk personlighet. Imidlertid vil noen enheter ikke være anerkjent som en separat juridisk personlighet. Slike enheter kan likevel være LEI-kvalifiserte dersom de oppfyller visse vilkår for å delta som finansielle motparter som må innrapportere sine transaksjoner (i henhold til EMIR, MiFIR eller tilsvarende lovgivning), f.eks. enkeltstående innehavere, trusts eller registrerte fellesforetak som kan gjennomføre uavhengige finansielle transaksjoner.

4. BRUKERENS FORPLIKTELSER

Når brukeren opptrer på vegne av en annen juridisk enhet, garanterer brukeren at denne er rettmessig autorisert til å representere den juridiske enheten i alle henseende i forbindelse med LEI-er.

Brukeren er ansvarlig for at LE-RD og andre enhetsopplysninger som oppgis til NordLEI, er korrekte. Ved overføring av dataene, garanterer brukeren for at disse er korrekte og relevante innefor rammen av LEI-registreringsprosessen. NordLEI forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon eller opplysninger.

Brukeren skal oppgi eller gjennomgå LE-RD når denne blir bedt om det. Brukeren er forpliktet til å gjøre NordLEI kjent med eventuelle endringer av en registrert enhet som vil gjøre det nødvendig å endre LE-RD som følge av en hendelse for juridisk enhet som definert i GLEIS ('hendelser for juridisk enhet'), med illustrerende og veiledende eksempler presentert i Vedlegg 1 i disse betingelsene og vilkårene, www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Dette bør gjøres kontinuerlig og ved årlig fornyelse og gjennomgang av LE-RD. NordLEI kan bli nødt til å endre LE-RD grunnet lov eller interne LOU-kontrollregler.

For flerårsprodukter kan NordLEI på årlig basis kontakte brukeren for å bekrefte at LE-RD er korrekte og fremdeles gyldige. Dersom NordLEI ikke er i stand til å bekrefte at LE-RD er oppdaterte og korrekte, forbeholder NordLEI seg retten til å vente med å fornye LEI-en til slik bekreftelse er mulig. Flerårsprodukter betales ved bestilling. Kansellering eller refusjon er ikke mulig etter at bestillingen er sendt inn.

Brukeren skal kontrollere at LEI-søknaden er unik, og er kjent med at hver juridisk enhet bare kan få 駭 (1) LEI – dvs. at det er forbudt å be om en ekstra LEI både for NordLEI og en hvilken som helst annen LOU. Dersom selskapsgjennomgangen skulle avdekke at en annen LEI er registrert (eller venter på å bli godkjent), vil brukerens forespørsel bli avvist.

Brukeren, på vegne av seg selv eller enhver annen juridisk enhet som brukeren representerer, dennes signatarer og alle andre personer, relatert til alle data som blir en del av LE-RD, overfører herved til NordLEI alle rettigheter som er nødvendige for publisering av LE-RD i GLEIS-en.

LE-RD kan bli bestrides av tredjepart. I slike tilfeller er brukeren forpliktet til umiddelbart å støtte og gi NordLEI eventuelle forespurte dokumenter samt utføre andre handlinger, slik at NordLEI i sin tur kan oppfylle sine tjenestenivåforpliktelser overfor GLEIF.

Brukeren er klar over at all oppgitt informasjon og alle søknader og innsendte søknader til LOU må sendes inn av brukerens og den representerte juridiske enhetens autoriserte signatarer, og korrekt datert og signert (fysisk eller ved juridisk bindende digital bekreftelse), med attestering fra personen som signerer kontrakten på vegne av den juridiske enheten. Brukeren er kjent med at GLEIF forbeholder seg retten til å be om at en LEI overføres til en annen LOU.

Brukeren er kjent med at tilknyttede LEI(er) under brukerkontoen kan være gjenstand for overføring til NordLEI eller annen samarbeidende LOU for å oppfylle fremtidig vedlikehold.

5. PRISSETTING OG FAKTURERING

Prisen på den første utstedelsen av LEI eller årlig fornyelse publiseres på siden for prissetting, www.nordlei.org/support-pricing, og vil kunne betales umiddelbart etter at brukeren har registrert en ordre. Den betalende enheten ('Betaleren') – som kan være en annen en brukeren – skal betale med kort eller bankoverføring for å unngå forsinkelse av utstedelsen eller fornyelsen av LEI. Betaling kan gjøres i valgt valuta i handlekurven. For å unngå tvil: Full betaling er definert som nettobeløpet remittert til NordLEI etter eventuelle skatter, avsenders bankgebyrer, FX-kommisjoner og servicegebyrer fra mellombanker. NordLEI vil holde en ubetalt ordre åpen til betaling er mottatt, eller til den utløper etter manglende betaling. NordLEI vil ikke behandle en utstedelse eller fornyelse av LEI før hele betalingen er mottatt. Dersom NordLEI ikke har mottatt full og rask betaling i henhold til ordrebekreftelsen, forbeholder NordLEI seg retten til å kansellere ordren.

NordLEI vil ilegge MVA i samsvar med svenske MVA-regler for levering av tjenester i Sverige, til EU-land og til resten av verden. NordLEI vil bruke MVA-nummeret og faktureringsdataene til den betalende enheten ('betaleren') som brukeren har registrert, og som kan være forskjellig fra brukeren. NordLEI vil ikke levere ytterligere skattesertifikater, MVA-forespørsler e.l.

Dersom betaleren registreres i et EU-land, vil NordLEI treffe rimelige tiltak for å validere at MVA-nummeret eksisterer og er gyldig. Dersom brukeren ikke oppgir MVA-nummer i et EU-land på registreringstidspunktet, vil NordLEI holde tilbake og innkreve full svensk MVA etter betaling, per i dag 25 %. Dersom brukeren oppgir et gyldig MVA-nummer i et EU-land, må betaleren oppgi MVA lokalt i henhold til det såkalte selvkostprinsippet. Ordrebekreftelsen og kvitteringen vil inneholde all nødvendig MVA-informasjon for et EU-land.

Alle ordrebekreftelser og kvitteringer vil bli sendt av NordLEI som PDF-dokumenter via e-post. Kvitteringer vil inneholde faktureringsinformasjonen og fakturamottakeren som brukeren registrerte i NordLEIs internettportal eller i masseregistreringen. Brukeren godtar på vegne av seg selv og enhver juridisk enhet som brukeren representerer, inkludert den registrerte fakturamottakeren, bruk av elektronisk overføring av ordrebekreftelser og kvitteringer.

Alle gebyrer og avgifter i gebyrplanen kan fra tid til annen gjennomgås av NordLEI og i den forbindelse økes eller endres av NordLEI. For en aktiv bruker skal de nye gebyrene gjelde for neste termin, dersom eller når LEI-en fornyes.

6. NORDLEIS FORPLIKTELSER

NordLEI validerer LE-RD oppgitt av brukeren. Dette innebærer kontroll av at den ansøkende enheten eksisterer i offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. foretaksregistre, offentlige hjemmesider og offisielle dokumenter.

Om nødvendig vil NordLEI varsle brukeren i tilfeller hvor søknaden ikke er fullstendig, eller forsøke å innhente ytterligere informasjon for å bekrefte enhetens validitet, dersom offentlig tilgjengelige kilder ikke er tilstrekkelige. Brukeren må oppgi nødvendig informasjon dersom NordLEI ber om det.

NordLEI vil treffe rimelige tiltak for å forvisse seg om at ingen LEI tidligere er utstedt av en annen LOU for samme enhet.

Brukeren eller en registrert juridisk enhet har rett til å be om at dennes LEI overføres til en annen, spesifikt angitt LOU, og/eller tillate at en annen LOU ber som en slik overføring på brukerens eller den juridiske enhetens vegne. Ved en slik overføring vil ikke NordLEI kreve noen gebyrer.

Etter at LEI-valideringen av hendelser for juridiske enheter er fullført, oppdateres LE-RD innen avtalt frist for å kunne bestride behandling i henhold til gjeldende tjenestenivåavtale mellom GLEIF og LOU-en.

Dersom brukerens LE-RD bestrides av en tredjepart, vil NordLEI informere brukeren og validere bestridelsen. Bestridelsen kan aksepteres og publiseres, eller avvises.

7. OFFENTLIG INFORMASJON

Brukeren samtykker til at alle offentlige og private referansedata som er registrert og mottatt av NordLEI eller NordLEIs partner som et ledd i valideringsprosessen, vil, dersom de er tatt med i LE-RD, umiddelbart bli publisert og søkbare på NordLEIs og GLEIFs nettsteder.

Dersom en representant for en enhet finner feilaktig eller ulovlig informasjon i NordLEIs offentlig tilgjengelige data, kontakt support@nordlei.org for å få startet en granskning.

8. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen som reguleres av de disse betingelsene og vilkårene, skal gjelde inntil enten brukeren eller NordLEI oppløses eller på annet vis innstiller virksomheten (enten fullstendig eller i NordLEIs tilfelle i form av en LOU). Varsel om oppsigelse skal sendes skriftlig av den parten som sier opp avalen, og trer i kraft når den andre parten mottar oppsigelsen.

Etter varsel om oppsigelse fra en av partene skal oppsigelse være mulig ved overføring av LEI-en (som tilhører brukeren eller den juridiske enheten som brukeren representerer) til en annen LOU eller GLEIF. Oppsigelsen skal tre i kraft den dagen overføringen fullføres og være begrenset til en avtale som gjelder den spesifikke overførte LEI-en.

Etter varsel om oppsigelse gitt av NordLEI vil umiddelbar oppsigelse være mulig dersom (i) brukeren oppgir sin status som juridisk enhet med en LEI, eller dersom (i) LEI-en opphører fordi brukeren ikke oppfyller kravene i tilknytning til fornyelse.

Etter varsel om oppsigelse gitt av en av partene er oppsigelse med umiddelbar virkning mulig dersom det (i) foreligger alvorlig eller gjentatt uopprettelig brudd på kontraktsforpliktelsene, eller bruddet nektes opprettet til tross for en rimelig tidsfrist, eller dersom (i) hovedavtalen mellom NordLEI og GLEIF sies opp (NordLEI skal ikke ha erstatningsansvar for eventuelle skader forårsaket av denne oppsigelsen).

9. GENERELT

De foreliggende vilkårene og betingelsene kan når som helst bli oppdatert. Eventuelle endringer vil bli kommunisert til brukeren når han/hun logger inn på NordLEIs nettsted. Brukerne av NordLEIs tjenester er forpliktet i henhold til lov av disse betingelsene og vilkårene.

Disse betingelsene og vilkårene, inkludert eventuelle vedlegg, skal utferdiges på engelsk. Dersom det foreligger meningsforskjell mellom originalversjonen på engelsk og eventuelle oversettelser, skal originalversjonen på engelsk gjelde. Eventuelle merknader til disse betingelsene og vilkårene skal gis på engelsk.

Tjenestene levert av NordLEI reguleres av svenske lover, og eventuelle juridiske prosedyrer vil utelukkende føres for svenske domstoler.